« EN PLEIN AIR » WEDSTRIJD

REGLEMENT

 

1_ BETREFT  

EN PLEIN AIR IS EEN WEDSTRIJD VOOR FRANSE EN BELGISCHE TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN DIE HET EVO 2/E™ TEGELSYSTEEM HEBBEN TOEGEPAST VOOR AANLEG VAN OUTDOOR PROJECTEN IN FRANKRIJK EN BELGIË.

2_DOELSTELLINGEN VAN DE WEDSTRIJD

DIT PROJECT HEEFT ALS DOEL DE VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN MIRAGE EVO 2/E TE BENADRUKKEN: TUINEN, PATIO'S, TERRASSEN, ZWEMBADEN EN ALLE BUITENOMGEVINGEN IN HET ALGEMEEN AANGELEGD MET MIRAGE EVO 2/E.

DE DOELSTELLING VAN DEZE WEDSTRIJD BESTAAT ERIN EEN "INTERACTIEVE RUIMTE" TE CREËREN TUSSEN MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA (VERDER “MIRAGE” GENOEMD) EN ALLE KLANTEN DIE MIRAGE EVO 2/E HEBBEN GEBRUIKT, EN OM TEVENS DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DIT PRODUCT TE BEKRONEN.

3_CONDITIES VOOR DEELNAME

DE DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD IS VOLLEDIG GRATIS.

ENKEL AFZONDERLIJKE PROJECTEN KUNNEN DEELNEMEN AAN DEZE WEDSTRIJD. DAAROM MOET ELK PROJECT GELINKT WORDEN AAN EEN REFERENTIEPERSOON (HIJ DIE DE FOTO'S UPLOADT EN HET PROJECT INSCHRIJFT OP DE WEDSTRIJD), AAN WIE IN GEVAL VAN OVERWINNING OOK DE PRIJS ZAL WORDEN TOEGEKEND. OM DEZE REDENEN MAG EENZELFDE REFERENTIEPERSOON MEERDERE PROJECTEN UPLOADEN, MAAR MAG EENZELFDE PROJECT NIET IN MEERDERE FASEN OF MEERDERE MALEN DEELNEMEN. VOOR ELK PROJECT KAN U MEERDERE FOTO'S UPLOADEN (MAXIMUM 10), ZODAT DE SAMENSTELLING/AANLEG VAN DE RUIMTE EN HET GEBRUIK VAN HET EVO 2/E MATERIAAL DUIDELIJK ZICHTBAAR WORDT.

MIRAGE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR TE CONTROLEREN OF EFFECTIEF EVO 2/E MATERIAAL WERD GEBRUIKT.

HET GEBRUIK VAN USERNAMES, E-MAILS, NICKNAMES BESTEMD VOOR PUBLICITAIRE EN/OF COMMERCIËLE DOELEINDEN EN/OF BELEDIGENDE OF VULGAIRE TERMEN IS VERBODEN; DE NIET NALEVING VAN BEIDE CRITERIA ZAL ALS GEVOLG HEBBEN DAT DE GEBRUIKER ONMIDDELLIJK VERWIJDERD WORDT.

TER GARANTIE VAN DE NALEVING VAN DE CONDITIES EN HET CORRECTE VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD ZULLEN ALLE GEÜPLOADE PROJECTEN ONDERWORPEN WORDEN AAN EEN VOORAFGAANDE GOEDKEURING DOOR MIRAGE; HET IS DERHALVE MOGELIJK DAT ER ENIGE TIJD VERLOOPT TUSSEN HET UPLOADEN EN DE PUBLICATIE VAN DE FOTO'S OP DE WEBSITE.
MIRAGE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM VOLGENS HAAR EIGEN ONAANTASTBAAR OORDEEL DE INSCHRIJVING OP DE WEDSTRIJD EN PUBLICATIE TE VERBIEDEN VAN PROJECTEN DIE ONGESCHIKT ZIJN, QUA AARD OF TYPOLOGIE, VOOR DE WEDSTRIJD EN HOE DAN OOK PROJECTEN TE VERBIEDEN DIE BELEDIGEND ZIJN VOOR DE GEBRUIKER.

4_HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD

DE FOTO'S VAN DE PROJECTEN KUNNEN WORDEN GEÜPLOAD VIA HET ONLINE FORMULIER OP DE WEBSITEWWW.EN-PLEINAIR.FR

VOOR MEER INFORMATIE KAN JE SCHRIJVEN NAAR INFO@EN-PLEINAIR.FR

5_INFORMATIE OVER HET UPLOADEN VAN EEN PROJECT

ER WERDEN SPECIFIEKE CONDITIES EN EISEN GESTELD DIE VERPLICHT MOETEN WORDEN NAGELEEFD VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD “EN PLEIN AIR”:

VERPLICHTE CONDITIES VEREIST VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD:

 • EÉN OF MEERDERE FOTO'S (MAXIMUM 10) VAN HET PROJECT UITGEVOERD MET MIRAGE EVO 2/E TEGELS;
 • AANDUIDINGEN OVER DE PLAATS VAN HET PROJECT (STAD EN POSTCODE), D.W.Z. WAAR HET PROJECT WERD UITGEVOERD;
 • NAAM, E-MAIL EN BEROEP VAN PERSOON DIE HET PROJECT HEEFT GEÜPLOAD;
 • AANVAARDING VAN DE WEDSTRIJDCONDITIES EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

 

EXTRA FACULTATIEF MATERIAAL VERZENDBAAR VOOR DE INDIENING VAN HET PROJECT:

 • KORTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT;
 • EXTRA AANDUIDINGEN OMTRENT HET GEBRUIKT MATERIAAL, DE TOEPASSINGEN EN BIJZONDERHEDEN ERVAN.

6_TOEGELATEN EN NIET TOEGELATEN FOTO'S

FOTO'S GEMAAKT MET GELIJK WELK TOESTEL VAN PROJECTEN VERWEZENLIJKT MET MIRAGE EVO 2/E KUNNEN WORDEN INGEZONDEN VOOR DE WEDSTRIJD.
DOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD CERTIFICEERT DE GEBRUIKER DAT HIJ EIGENAAR IS VAN DE FOTO OF DEZE BEHOORT TOT ZIJN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NEEMT HIJ ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH MOCHTEN ER KLACHTEN INGEDIEND WORDEN DOOR DERDEN.

DE VOLGENDE FOTO'S ZIJN NIET TOEGELATEN:

 • ONDERTEKENDE FOTO'S OF FOTO'S MET WATERMERK;
 • FOTO'S DIE REEDS DOOR EEN ANDERE GEBRUIKER WERDEN GEÜPLOAD;
 • FOTO'S WAAROVER U GEEN COPYRIGHT HEEFT;
 • FOTO'S DIE BELEDIGEND ZIJN VOOR DE GEBRUIKERS;
 • FOTO'S DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR HET THEMA VAN DE WEDSTRIJD;

 

ALLE FOTO'S WAAROP HERKENBARE PERSONEN STAAN VEREISEN EEN VRIJWARINGSVERKLARING VOOR DE GEFOTOGRAFEERDE PERSOON. DE PERSOON DIE DE FOTO'S UPLOADT MOET HIERVAN IN BEZIT ZIJN EN DEZE OP VERZOEK VAN MIRAGE INDIENEN BIJ DE FIRMA. IN HET ALGEMEEN WORDEN GEEN FOTO'S AANVAARD VAN PERSONEN DIE VAN ACHTER WORDEN GEFOTOGRAFEERD ZONDER DAT ZIJ TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN OF ZICH BEWUST ZIJN VAN DE DEELNAME VAN DE FOTO AAN DE WEDSTRIJD. INDIEN ER EEN MINDERJARIGE PERSOON (D.W.Z. JONGER DAN 18 JAAR) AFGEBEELD WORDT OP DE FOTO, DAN MOET DE VRIJWARINGSVERKLARING VOOR DE GEFOTOGRAFEERDE PERSOON ONDERTEKEND WORDEN DOOR EEN OUDER OF WETTELIJK VOOGD. DOOR HET UPLOADEN VAN DE FOTO'S VERKLAART U DAT U IN HET BEZIT BENT VAN DE VRIJWARINGSVERKLARING VEREIST VOOR PUBLICATIE VAN DE AFBEELDING.

7_KALENDER

DE PROJECTEN MOETEN WORDEN GEÜPLOAD VIA HET ONLINE FORMULIER OP DE WEBSITE WWW.EN-PLEINAIR.FR , UITERLIJK OP 23 OKTOBER 2015, 19.00.

8_BEOORDELINGSCRITERIA EN JURY

2 PROJECTEN ZULLEN WORDEN BEKROOND:

1 HET BESTE PROJECT VOLGENS HET PUBLIEK:

DE WEBGEBRUIKERS KUNNEN STEMMEN OP DE INGEZONDEN PROJECTEN DANKZIJ DE VERSCHILLENDE BESCHIKBARE KANALEN EN VOLGENS DE MODALITEITEN VOORZIEN VOOR ELK SPECIFIEK INSTRUMENT (ALS VOORBEELD, EN NIET UITPUTTEND: SPECIFIEKE WEBSITE, SOCIALE NETWERKEN.

AAN HET PUBLIEK WORDT GEVRAAGD HET BESTE PROJECT UIT TE KIEZEN NAAR EIGEN SMAAK, REKENING HOUDEND MET DE ESTHETISCHE WAARDE EN AANLEG VAN HET PROJECT.

2 HET BESTE PROJECT VOLGENS DE JURY:

DE JURY ZAL HET PROJECT BEKRONEN DAT HET BESTE DE MIRAGE EVO 2/E IDENTITEIT WEERGEEFT EN ZICH ONDERSCHEIDT QUA ESTHETIEK, AANLEG EN CONCEPT.
DE JURY BESTAAT UIT DE VOLGENDE REFERENTIEPERSONEN VAN HET BEDRIJF MIRAGE: DE GEDELEGEERD BESTUURDER, MARKETING DIRECTOR EN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE FRANSE MARKT.

DE HANDELSWIJZE VAN DE JURY IS ONAANVECHTBAAR EN ER IS GEEN FEEDBACK VERSCHULDIGD OMTRENT HET KEUZEPROCES EN BESLISSING VAN DE WINNAAR.

DE BEKENDMAKING VAN DE PRIJS WORDT GEPUBLICEERD OP DE SPECIFIEKE WEBSITE VAN DE WEDSTRIJD WWW.EN-PLEINAIR.FR VANAF MAANDAG 23 NOVEMBER 2015.

VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD EN TOEKENNING VAN DE PRIJS MOET, OP AANVRAAG VAN MIRAGE, DE NODIGE DOCUMENTATIE WORDEN INGEDIEND TER STAVING VAN DE AANKOOP VAN DE 20MM DIKKE MIRAGE EVO 2/E TEGELS.

9_PRIJZEN

AAN DE WINNAAR VAN BOVENVERMELDE CATEGORIEËN WORDEN REISOPTIES AANGEBODEN VOOR EEN WEEKEND VOOR 2 PERSONEN IN ITALIË IN EEN PRACHTIGE LOCATIE.

IN HET BIJZONDER:

_DE WINNAAR VAN DE PUBLIEKSPRIJS KRIJGT EEN 3-DAAGSE REIS AANGEBODEN NAAR FLORENCE VOOR 2 PERSONEN, INCLUSIEF VLUCHT (VERTREK UITSLUITEND VANUIT PARIJS, NICE OF LYON), GELDIG VAN 17 JANUARI 2016 TOT 30 MEI 2016.

_DE WINNAAR VAN DE JURYSPRIJS KRIJGT EEN 3-DAAGSE REIS AANGEBODEN NAAR VENETIË VOOR 2 PERSONEN, INCLUSIEF VLUCHT (VERTREK UITSLUITEND VANUIT PARIJS, NICE OF LYON), GELDIG VAN 17 JANUARI 2016 TOT 30 MEI 2016.

MINDERJARIGEN MOGEN DEELNEMEN MITS TOESTEMMING VAN HUN OUDERS (OF WETTELIJKE VOOGDEN). MIRAGE HOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE SCHRIFTELIJKE DOCUMENTATIE OP TE VRAGEN EN DE NODIGE CONTROLES UIT TE VOEREN.

10_VERSPREIDING VAN DE DEELNEMENDE PROJECTEN

DOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD “EN PLEIN AIR” GEVEN DE DEELNEMERS TOESTEMMING AAN MIRAGE, ZONDER DAARVOOR ENIGE VERGOEDING TE KUNNEN EISEN EN ZONDER BEPERKINGEN IN DE TIJD EN IN HET TERRITORIUM, MAAR ALLEEN MET VERPLICHTING OM DE AUTEUR ALS BRON TE VERMELDEN, OM DE FOTO'S TE VERSPREIDEN, PUBLICEREN EN COMMUNICEREN, ONDER GELIJK WELKE VORM EN MET GELIJK WELK MIDDEL DAT HET BEDRIJF OPPORTUUN ACHT, EVENALS DE BIJKOMENDE INFORMATIE INGEVULD IN HET DEELNAMEFORMULIER.

11_ALLERLEI

DOOR VERZENDING VAN DE VEREISTE DOCUMENTATIE AANVAARDEN DE DEELNEMERS ALLE NORMEN VASTGELEGD VOOR DE WEDSTRIJD EN AANVAARDEN TEVENS OM GEEN MATERIAAL DAT VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK BESCHERMD IS DOOR COPYRIGHT DOOR TE STUREN SAMEN MET DE VERWERKTE EN INGEZONDEN DOCUMENTATIE, EN DAT ZIJ TEN VOLLE DE VERANTWOORDELIJKHEID HIEROVER DRAGEN.

12_INTELLECTUEEL EIGENDOM

ALLE INGEZONDEN PROJECTEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE ITALIAANSE WET INZAKE INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM.

13_ VERWIJDEREN VAN EEN ACCOUNT

DE GEBRUIKER KAN ZIJN EIGEN ACCOUNT VERWIJDEREN DOOR VERZENDING VAN EEN E-MAIL NAAR HET ADRES INFO@EN-PLEINAIR.FR , WAARIN HIJ VRAAGT OM DE ACCOUNT TE VERWIJDEREN.
DE VERWIJDERING BETEKENT:


_DE VERWIJDERING VAN DE GEBRUIKER UIT DE WEDSTRIJD EN HET VERLIES VAN HET RECHT TOT ONTVANGST VAN DE PRIJS, MOCHT DE GEBRUIKER REEDS ZIJN UITGEKOZEN ALS WINNAAR;
_DE VERWIJDERING VAN ALLE FOTO'S OP DE WEBSITE VAN DE WEDSTRIJD;

REEDS GEPUBLICEERDE COMMUNICATIES MET VERWIJZING NAAR HET BETREFFENDE PROJECT ZULLEN NIET WORDEN VERWIJDERD, ZOWEL OP DE WEBSITE VAN DE WEDSTRIJD ALS OP MOGELIJKE ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN.

14_VERANTWOORDELIJKHEID

MIRAGE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD INDIEN DE WEDSTRIJD WORDT GEWIJZIGD OF GEANNULEERD DOOR REDENEN ONAFHANKELIJK VAN HAAR WIL OF VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT.

DE DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD “EN PLEIN AIR” IMPLICEERT HET GEBRUIK VAN EEN INTERNETAANSLUITING. MIRAGE WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ZICH AF VOOR STORINGEN OP HET INTERNET, EVENALS BUGS, VIRUSSEN, SCHADE BEROKKEND TIJDENS DE UPLOAD VAN DOCUMENTEN OF NIET GEAUTORISEERDE INTERVENTIE VAN DERDEN DIE MET GELIJK WELKE MIDDELEN HET CORRECTE GEBRUIK VAN DE WEBSITE VERHINDEREN.

15_AUTORISATIE

MET BETREKKING TOT DE WET 675/96 EN LATERE WIJZIGINGEN INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSONEN EN ANDERE ONDERWERPEN TEN AANZIEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, GEVEN DE DEELNEMERS VANAF HET BEGIN TOESTEMMING AAN DE ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD OM HUN PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN VOOR DOELEINDEN INHERENT AAN HET BEHEER VAN DE WEDSTRIJD. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING IS MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA.